Raport bieżący Nr 25/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 11.08.2020 roku Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, na podstawie postanowienia § 2 Uchwały Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejestrowy wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki:   

- w dniu 14 stycznia 2020 r. (sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/25140/19/782) objętych postanowieniami Uchwały Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy,   

- w dniu 10 lipca 2020 r. (sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/11921/20/32) objętych postanowieniami Uchwały Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,   

powzięła Uchwałę Nr 23/2020 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.  Treść zmienionych zapisów Statutu została przekazana w raporcie bieżącym nr 1/2020 oraz 22/2020.   Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, dostępny jest na stronie Spółki www.gielda.interferie.pl.     

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).                 

Related Articles