Raport bieżący Nr 25/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 08.05.2018 r. od Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu projekt uchwały NWZ INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 24.05.2018 r. Projekt Uchwały dotyczy przyjęcia „Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”.   

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz pismo Akcjonariusza.  NWZ zwołane zostało na wniosek Akcjonariusza  Fundusz Hotele 01 sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu (Raport bieżący Nr 24/2018).

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.     

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).  

Materiały na Walne Zgromadzenie

Related Articles