Raport bieżący Nr 25/2016

Zarząd INTERFERIE S.A.  przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28.04. 2016 roku.  

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Related Articles