Raport bieżący Nr 25/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje o zmianie daty przekazania raportu półrocznego. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości 11 sierpnia 2014 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku termin publikacji raportu półrocznego ustalony był na dzień 19 sierpnia 2014 roku. 

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Related Articles