Raport bieżący nr 25/2013

Spółka INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 25.07.2013 r.) Pan Arkadiusz Miszuk – Prezes Zarządu złożył oświadczenie o treści:
"Niniejszym składam rezygnację z dniem 31 sierpnia 2013 r.  z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie".


W złożonym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczeniu Pan Arkadiusz Miszuk poinformował, iż rezygnacja z pełnionej w Spółce INTERFERIE S.A. funkcji wynika z podjęcia nowych wyzwań zawodowych i objęcia stanowiska prezesa zarządu  w innym podmiocie gospodarczym.
 

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).

Related Articles