Raport bieżący nr 25/2011

Zarząd  INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  w dniu 29.11.2011 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej:   1) Pana Jarosława Mazura.  Jednocześnie Zarząd  INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  w dniu 29.11. 2011 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana:   1)  Marcina Chmielewskiego. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.             

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.                                 

Raport bieżący nr 25/2011

Related Articles