Raport bieżący nr 25/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2010 roku spółka zależna INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o.  z siedzibą w Lubinie zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843 transakcję Forward zgodnie z umową o prowadzenie rachunku bankowego. Zawarta transakcja jest wynikiem zawartej  umowy o kredyt inwestycyjny, dostosowaną do kwot zaciągniętego kredytu, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 9.07.2010 roku.

 

Kwota transakcji wynosi 17 800 000,00 EUR (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy Euro). Dzień rozliczenia określony został na 31.08.2011 r. Dzień fixingu  to 2-gi dzień roboczy przed dniem rozliczenia. Kurs terminowy wynosi 4,2080 PLN.

 

Przedmiotowa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

 

INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. jest w 100% podmiotem zależnym od INTERFERIE S.A.  

 

Spółka INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. zawarła z Bankiem umowy na kredyt inwestycyjny i kredyt VAT odnawialny – szczegółowe informacje na temat zawartych kredytów znajdują się w Raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 9.07.2010 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).     

Related Articles