Raport bieżący nr 25/2009

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki  w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani: 

1)Piotr Tokarczuk – przewodniczący,

2)Rafał Citowicz,

3)Robert Ostowicz.  

Tym samym Zarząd INTERFERIE S.A. , stosownie do postanowień określonych w §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu stosuje się zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r. 

W zakresie spełniania kryteriów  określonych w punkcie 7, zdanie drugie,  części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” tj. niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i posiadania kompetencji w dziedzinie rachunkowości i finansów  -  Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, że  członek Komitetu Audytu posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów nie spełnia  wymogów dotyczących niezależności. 

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, że powołany  Komitet Audytu  spełnia kryteria wynikające z brzmienia art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 z 2009 roku, poz. 649).   

Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29. ust. 3.            

Related Articles