Raport bieżący nr 25/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 sierpnia 2008 roku:   

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała  Nr  ……/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna w Lubinie
z dnia 7 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:

§ 1
Odwołuje się, z dniem ……….. …………. 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a ……………………………………………….

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. KGHM ECOREN S.A. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu Uchwały:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z prowadzonej polityki właścicielskiej 
i mają za zadanie optymalny dobór składu Rady Nadzorczej w związku z realizowaną przez Spółkę politykę inwestycyjną .

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała  Nr  ……/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna w Lubinie
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się, z dniem ……….. …………. 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a ………………………………………………..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. KGHM ECOREN S.A. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu Uchwały:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z prowadzonej polityki właścicielskiej 
i mają za zadanie optymalny dobór składu Rady Nadzorczej w związku z realizowaną przez Spółkę politykę inwestycyjną .       

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)     

Related Articles