Raport bieżący Nr 24/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy („Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 22/2022 i 23/2022 niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła: p. Malwinie Bandos-Przybysz funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 18.05.2022 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby: Pani Sylwia Iwańczuk - Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pan Przemysław Czesnołowicz, Pan Paweł Stolarczyk.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles