Raport bieżący Nr 24/2021

Zarząd INTERFERIE S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 02.08.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Krystiana Mieszkały ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż dnia 02.08.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Przemysława Czesnołowicza (Czesnołowicz).

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Related Articles