Raport bieżący Nr 24/2020

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1 i art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 23 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2020 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r. /piątek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/. 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.   

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Wniosek Akcjonariusza

Related Articles