Raport bieżący Nr 24/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza INTERFEERIE S.A. na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 21 sierpnia 2019 r.)  w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wszczętego i przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 47/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 lipca 2019 r., z dniem 21 sierpnia 2019 r. powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Łukaszowi Ciołkowi, powołanemu w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji z dniem 23 maja 2019 r. i dotychczas pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała Nr 55/2019 Rady Nadzorczej Spółki). 

Z dniem 21 sierpnia 2019 r., na okres do dnia powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki w wyniku rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i prowadzonego przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Uchwały Nr 57/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 sierpnia 2019 r., ustaliła jednoosobowy skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (Uchwała Nr 58/2019 Rady Nadzorczej Spółki). 

Łukasz Ciołek  Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Finanse i Bankowość, magister (2005).

Certyfikat księgowy nr 41766 rejestr Ministerstwa Finansów.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2003-2006 - Apteka Wołowska, księgowy, główny księgowy

2004-2006 - Powiatowy Ośrodek Wsparcia ŚDS w Wołowie, księgowy, główny księgowy

2006 -2011 ORBIS S.A., Regionalne Biuro Księgowości, Biuro Zarządu, Wrocław

2011 - 2014 Wings Consulting, samodzielny księgowy

2014- 2016 Wings Hotels, samodzielny księgowy

2010 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wykładowca

2012 -2013 - Biuro Projektów Europejskich, prowadzenie szkoleń

2017 – do chwili obecnej Interferie Medical SPA Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2016- do chwili obecnej INTERFERIE S.A. - Wiceprezes Zarządu.   

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757). 

Related Articles