Raport bieżący Nr 24/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 19.06.2017 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:  

- Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 99,20% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów.  

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200.  Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.  

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.   

Related Articles