Raport bieżący Nr 24/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 01.07.2014 r. wpłynęły do siedziby Spółki dwustronnie podpisane Aneksy do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 

 

1)     INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie 

oraz

2)     Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

 

Na mocy aneksów Strony postanowiły podwyższyć łączną kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 25.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. do wysokości 5 406 138,50 złotych. W związku ze zwiększeniem kwoty zobowiązania przyjęto nowy harmonogram realizacji umowy. Daty zawarcia Aneksów 25.06.2014 r. i 26.06.2014 r.

 

O zawarciu umowy znaczącej Emitent informował Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).

Related Articles