Raport bieżący nr 24/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Emitenta podpisane umowy o wykonywanie usług zarządzania zakupami  pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Uzdrowisk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Gen. W. Sikorskiego numer 2-8, 53-659 Wrocław.   Polska Grupa Uzdrowisk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej PGU) jest wyspecjalizowaną jednostką w organizowaniu oraz przeprowadzaniu procesu zakupowego. PGU jest podmiotem zależnym KGHM TFI S.A. Przedmiotem umów jest zarządzanie i administrowanie procesem zakupowym. Data zawarcia umów to 28.06.2013 i 01.07.2013 r. Z tytułu realizacji przedmiotu umów PGU przysługuje:  a) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe , b) dla zakupów operacyjnych wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż 35% wartości oszczędności netto uzyskanych w procesach zakupowych, c) dla zakupów inwestycyjnych  wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% wartości oszczędności netto uzyskanych w procesach zakupowych, z zastrzeżeniem, że wartość prowizji za jedno postępowanie zakupowe nie może przekroczyć 25 tys. zł netto. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).        

Related Articles