Raport bieżący nr 24/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 16 lipca 2010 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Cezarego Iwańskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja nastąpiła ze skutkiem na dzień 15.07.2010 roku. Pan Cezary Iwański pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pan Cezary Iwański nie podał przyczyn rezygnacji  z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 
 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) 

Related Articles