Raport bieżący nr 24/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008 roku rozstrzygneła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. Rada Nadzorcza spośród kandydatów najwyżej oceniła kwalifikacje p. Wojciecha Kudery. Powołanie p. Wojciecha Kudery na stanowisko Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie nastąpi w terminie umożliwiającym objęcie funkcji Prezesa Zarządu spółki niezwłocznie po ustaniu jego aktualnego zatrudnienia. 

Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Wiceprezesowi Zarządu p. Adamowi Milanowskiemu z dniem 9 lipca 2008 r. pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. do czasu powołania Prezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że z dniem 9  lipca 2008 r. Zarząd INTERFERIE S.A. składa się z 1 członka Zarządu.  

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008 r. odwołała Pana Waldemara Czechowskiego Jamrozińskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. oraz Pana Tadeusza Kanię ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.  

 Informacje dotyczące nowo powołanego p.o. Prezesa Zarządu – Pana Adama Milanowskiego wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, znajdują się w Raporcie bieżącym nr 35 /2007 z dnia 5.10.2007 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).       

Related Articles