Raport bieżący Nr 23/2020

Przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2020 wyniosły około 9 477 tys. zł. wobec 22 106 tys. zł.  w roku 2019. Koszty sprzedanych produktów, towarów  i materiałów za pierwsze półrocze 2020 wyniosły około 8 270 tys. złotych wobec 17 639 tys. złotych w 2019 roku. Strata z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2020 wyniosła około 6 077 tys. złotych wobec 1 030 tys. złotych zysku za 2019 rok.

 Głównymi powodami różnic, o których mowa powyżej są:

  • czasowe zawieszenie działalność ośrodków Spółki w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Spółka o możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie pogorszeniem płynności oraz pogorszeniem wyniku finansowego informowała Raportami bieżącymi Nr 8, 11, 12, 13/2020 orazw raporcie okresowym,
  • spadek przychodów w związku z zawieszeniem działalności oraz postojem w obiekcie w Dąbkach. Powodem tego jest rozbudowa obiektu - INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, o czym Emitent informował w kolejnych raportach okresowych.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe do czasu zaudytowania mają charakter wstępny.

 

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles