Raport bieżący Nr 23/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 19 czerwca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Drobnego.  

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Related Articles