Raport bieżący Nr 23/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy, informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2016 roku. wpłynęła podpisana przez wszystkie strony umowa przelewu praw z umów na zabezpieczenie. Data zawarcia umowy 08 kwietnia 2016 roku.

 

Strony umowy:

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843

a

 

INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305

 

Cedent niniejszym dokonuje bezwarunkowego przelewu istniejących praw na rzecz cesjonariusza, tytułem zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności. Cesjonariusz przyjął przelew praw dokonany na podstawie Umowy.

Cedent niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zawiadomi pisemnie cesjonariusza o zawarciu każdego przyszłego dokumentu wysyłając zawiadomienie o przyszłych dokumentach. każde zawiadomienie o przyszłych dokumentach powinno zawierać wyraźne potwierdzenie, że cedent bezwarunkowo przelał na cesjonariusza, jako zabezpieczenie zabezpieczonych wierzytelności, wszystkie swoje prawa i roszczenia z takich przyszłych dokumentów, każde zawiadomienie o przyszłych dokumentach powinno zostać po złożeniu podpisów przez obie strony opatrzone przez notariusza datą pewną. obowiązek zapewnienia uzyskania daty pewnej spoczywa na cedencie. w przypadku, gdy opatrzenie zawiadomienia o przyszłych dokumentach datą pewną zapewni cesjonariusz, cedent niniejszym upoważnia cesjonariusza do odbioru faktury za każdorazowe czynności notarialne z tym związane wystawionej na cedenta.

 

Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Umowa nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

 

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).

Related Articles