Raport bieżący nr 23/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25) informuje, iż w dniu 02.07.2013 r. wpłynęło do Spółki Zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu wpisu do ksiąg wieczystych KW nr KOL1L/00012651/0 będących w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. położonych w Kołobrzegu hipoteki umownej łącznej: do kwoty 777 613,17 EURO, na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek(włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji wynikających z zawartej umowy  nr 07/DCK/2013 kredytu inwestycyjnego  z dnia 5.06.2013 roku. Hipoteka współobciąża nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW JG1S/00014816/0. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nimi zarządzającymi nie zachodzą powiązania inne, niż wynikające z prowadzenia przez Bank na rzecz Emitenta umowy kredytowej. Podstawą sporządzenia raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki umownej łącznej jest wyższa od równowartości 1 mln Euro. Nieruchomość, na której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe jest nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem hotelowym. Wartość finansowa netto budynków i budowli na 31.05.2013r INTERFERIE w Kołobrzegu wynosi 18 614 091,21 zł., natomiast wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu związana z OSW  Chalkozyn wynosi 6 007 000,00 zł.  Spółka informowała o zawarciu umowy kredytu Raportem bieżącym nr 20/2013.    

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25).            

Related Articles