Raport bieżący nr 23/2012

Informacja na temat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 26.04.2012r.

 

 

 Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej  Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 26.04.2012r.:        

 

 

 

 

 

 Wojciech Granowski   (35 lat)          

 

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  

 

 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa  (2002)  

 

 

 

 

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:     

 

 

2002 – 2005 – dyrektor ds. Zarządzania - PROXY Biuro Doradczo – Marketingowe

 

 

 

 

 

2004 – obecnie – wspólnik Copy Studio spółka jawna,

 

 

 

 

 

2004 – 2008 – właściciel - Doradztwo prawne

 

 

 

 

 

2000 – 2004 – współpracownik/asystent w Kancelarii Radcy Prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.         

 

 

 

 

 

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.              

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25   

Related Articles