Raport bieżący nr 23/2011

Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 08.11.2011 roku wpłynął na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust 3 Statutu Spółki, wniosek od Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 29.11.2011 roku punktu dotyczącego:

„Powzięcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Uwzględniając wniosek Akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2011 r. będzie następujący:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.
6. Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

W związku z dodaniem nowego punktu porządku obrad dokonano następujących zmian: punkt 7 porządku obrad otrzymał nowe brzmienie, dotychczasowy punkt 7 porządku obrad otrzymał numer 8, dodano projekty uchwał nr 5 i 6.

W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada wniosek Akcjonariusza z dnia 07.11.2011 r. wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniami. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2011 z dnia 31 października 2011 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 22/2011 z dnia 31 października 2011 roku.

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie Spółki: www.interferie.pl .

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Raport 23/2011

Wniosek Akcjonariusza

Related Articles