Raport bieżący nr 23 / 2006

Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 176, wpisanej w dniu 31 grudnia 2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225570, z inicjatywy własnej oraz na wniosek akcjonariusza KGHM Metale DSI S.A. z siedzibą w Lubinie, odpowiednio do treści przepisów art. 398, 399 § 1 i 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 3 i § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2006 r., początek o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 176, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Sporządzenie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubinie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Świnoujściu.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13.Zamknięcie obrad.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki podaje się:

1)dotychczas obowiązujące postanowienia § 32 ust. 2 zdania drugiego: „Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego.”

2)treść proponowanych zmian § 32 ust. 2 zdania drugiego: „Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 z 2005 r., poz. 1538 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 grudnia 2006 r. do godziny 15:00 w siedzibie Spółki w Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 176, sekretariat, I piętro, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Related Articles