Raport bieżący Nr 22/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 26.04.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Marcina Wojdyłę,

- Pana Bartłomieja Garbicza,

- Pana Łukasza Stelmacha.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż dnia 26.04.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej :

- Panią Malwinę Bandos Przybysz,

- Panią Sylwię Iwańczuk,

- Pana Zbigniewa Jaremko.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Related Articles