Raport bieżący Nr 22/2021

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 25.06.2021 r. Zarząd INTERFERIE S.A. ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, ustaliła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2021 r.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Statut Spółki

Related Articles