Raport bieżący Nr 22/2020

Zarząd spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 10.07.2020 roku) powziął informację o dokonaniu w dniu 10.07.2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki.

Treść zmienionych postanowień Statutu:

 • 14 ust. 3 Statutu:Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 • 16(1) ust. 2 pkt 1:Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

 1. a)posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
 2. b)posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; 
 3. c)ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
 4. d)posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
 5. e)posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
 6. f)posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); 
 7. g)posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
 8. h)posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez  Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
 9. i)posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
 10. j)złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 11. k)złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

 

 • 19 ust. 3 Statutu:Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

 • 19 ust. 4 Statutu:Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

 

 • 19 ust. 5 Statutu:Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania, zasady zwoływania posiedzeń oraz udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

 

 • 20 ust. 2 pkt 14 Statutu:opiniowanie przedłożonego przez Zarząd corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

 

 • 28 ust. 2 Statutu:Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, z zastrzeżeniem regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 4065§ 3 Kodeksu spółek handlowych.

 

 • 34 ust. 2 Statutu:Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym , wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

 

Zmiany te zostały przyjęte Uchwałą 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą Legnicy z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

Statut dostępny jest na stronie Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles