Raport bieżący Nr 22/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., zwołanym na dzień 21.08.2019 r.   

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.). 

Załącznik

Related Articles