Raport bieżący Nr 22/2015

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 grudnia 2015 r. dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie (Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28.12.2015 r.). W wyniku weryfikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje INTERFERIE S.A.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek, dokonanej w dniu 28 grudnia 2015 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 4 stycznia 2016 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

Related Articles