Raport bieżący nr 22/2014

Raporcie bieżącym Nr 19/2014 z dnia 09.06.2014 r, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. w dniu 09.06. 2014 roku, działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14, jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przeglądu i badania jednostkowego i uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie - sprawozdań finansowych Spółki za lata 2014  - 2015.  Podstawa prawna: § 6 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).                    

Related Articles