Raport bieżący nr 22/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w zakresie:

1) przeglądu pakietów konsolidacyjnych Spółki INTERFERIE S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. oraz za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. sporządzonego wg MSSF,

2) przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie, sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie raportu półrocznego zgodnie  z wymogami przepisów MSSF oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 ze zm.). Przegląd ten dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. i powinien zostać przeprowadzony stosownie do wytycznych MSSF oraz krajowych standardów rewizji finansowej i innych uregulowań w tym zakresie wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

3) badania sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o.  z siedzibą w Lubinie, sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie raportu rocznego zgodnie  z wymogami MSSF oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r.,  poz. 259 ze zm.). Badanie to dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i powinno zostać przeprowadzone stosownie do wytycznych MSSF oraz krajowych standardów rewizji finansowej i innych uregulowań w tym zakresie wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 27.06.2013 r.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2008, 2007, 2006.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles