Raport bieżący nr 22/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego  2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w zakresie:    

 a) przeprowadzenia przeglądu jednostkowego pakietu konsolidacyjnego Spółki INTERFERIE S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. sporządzonego wg MSSF, 

 b) przeprowadzenia przeglądu zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu półrocznego zgodnie z wymogami przepisów MSSF oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.).  Przegląd ten dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. i powinien zostać przeprowadzony stosownie do Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („Normy”). 

c) przeprowadzenia badania zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu rocznego zgodnie z wymogami przepisów MSSF oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.). Badanie to dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. i powinno zostać  przeprowadzone stosownie do Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („Normy”).   

 PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 .  Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 01 czerwca 2010 r.  Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu – PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. dokonała badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2005, 2006, 2007, 2008.       

Related Articles