Raport bieżący nr 22/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego  2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 20 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy MDDP Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w zakresie:  

 a) przeprowadzenia przeglądu pakietu konsolidacyjnego za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 oraz za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 sporządzonego wg MSR i MSSF,  

b) przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 r. zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego  2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,  

c) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A., sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu rocznego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.   

MDDP Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3386 .  Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 16 czerwca 2009 r.   Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu.    

Related Articles