Raport bieżący nr 22/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - Ośrodek Wypoczynkowy Dzieci i Młodzieży „Sława”.  

 Kupującym jest Pan Jacek Maryasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAX 24 Jacek Maryasz z siedzibą w Nowej Soli. 

W skład Ośrodka Wypoczynkowego Dzieci i Młodzieży „Sława” wchodzą: prawo własności zabudowanej działki numer 35/5  o powierzchni 1,4400 ha oraz poczynione nakłady w postaci budynków i budowli wraz z wyposażeniem, poczynione na nieruchomości o powierzchni 12,0100 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Sława Śląska. OWDiM "Sława" to kompleks wypoczynkowy składający się z trzykondygnacyjnego budynku hotelowego na 120 osób, 25 domków campingowych 6- osobowych, 10 domków kempingowych 4-osobowych oraz pola namiotowego.  

Ośrodek sprzedano za kwotę 1.600.000,00 zł (jeden milion  ---sześćset tysięcy złotych) brutto. Kwota została zapłacona przed podpisaniem umowy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dniu roboczych od dnia podpisania umowy. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 1 767 195,48 złotych. 

 Nie istnieją powiązania pomiędzy INTERFERIE S.A. a Kupującym.  

Sprzedaż OWDiM Sława jest konsekwencją realizowanego procesu restrukturyzacji majątku Spółki wskazanego inwestorom tak w Prospekcie Emisyjnym, jak i w raportach Spółki. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na inwestycje w ośrodki Spółki.  

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)  

Related Articles