Raport bieżący Nr 21/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2020 r. podpisany został aneks do umowy na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego "Interferie Argentyt" wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą.

Strony aneksu do umowy:

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica ("Zamawiający", "Spółka"),

i

ADAMIETZ Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie ("Generalny Wykonawca").

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych za kompleksową realizację przedmiotu kontraktu ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 47.042.531,39 zł netto (słownie: czterdzieści siedem  milionów czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i 39/100) plus podatek VAT.

 

O zawarciu umowy Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 19/2019.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Related Articles