Raport bieżący Nr 21/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 23 ust. 3 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., zwołanego na dzień 21 sierpnia 2019 r., punktu:

 

Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

 

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. o dodatkowy, nowy punkt 7 w brzmieniu:

 

„7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.” (dotychczasowy punkt 7 „Zamknięcie obrad.” otrzymuje numerację 8)

 

i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5.  Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związkuz realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, podjętej na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.
  7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
  8. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: wniosek akcjonariusza, ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w raporcie bieżącym nr 20/2019 pozostają bez zmian. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki 

Related Articles