Raport bieżący Nr 21/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 9/2016 informuje, iż zawarł Aneks do umowy Kredytowej z dnia 08.03.2016 r. Aneks obowiązuje od 26.03.2018 r. Na mocy podpisanego Aneksu nastąpiła zmiana daty udostepnienia Kredytu A (kredyt w rachunku bieżącym INTERFERIE S.A.), który określono na dzień 29.06.2018 r. Pozostałe warunki umowy nie zmieniły się.   

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  

Related Articles