Raport bieżący Nr 21/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.06.2017 r., wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Mirosława Stanisławskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej o treści:  „Niniejszym, z dniem 18 czerwca 2017 r. składam rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.  w Legnicy”.

 

Pan Mirosław Stanisławski nie podał przyczyny złożenia rezygnacji. 

  

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles