Raport bieżący Nr 21/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy, informuje, iż w dniu 11 kwietnia2016 roku. wpłynęły podpisane przez wszystkie strony umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw. Data zawarcia umowy 08 kwietnia2016 roku.

 

Strony umowy:

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843

a

 

INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305

 

Zastawca niniejszym ustanawia na rzecz Zastawnika (Zastawy Rejestrowe) :

 

(a)      zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, jako zabezpieczenie spłaty zabezpieczonej wierzytelności, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 46.500.000 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych), stanowiącej 150%łącznej kwoty Kredytu A oraz Kredytu C;

(b)     zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, jako zabezpieczenie spłaty zabezpieczonej wierzytelności, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 31.396.276,32 eur (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć i 32/100 euro) stanowiącej 150%łącznej kwoty Kredytu B oraz Kredytu D .

Zastawy rejestrowe mają wobec siebie takie samo pierwszeństwo zaspokojenia.

Zastaw na przyszłych elementach zbioru:

(c)      Zastaw na przyszłych elementach zbioru stanie się skuteczny z chwilą nabycia poszczególnych przyszłych elementów zbioru przez zastawcę.

(d)     Jeżeli do objęcia zastawem rejestrowym danego przyszłego elementu zbioru konieczne będzie dokonanie jakichkolwiek dodatkowych działań, zastawca zobowiązany jest dokonać takich działań na własny koszt, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od nabycia takiego przyszłego elementu zbioru lub od dnia w którym zastawca powziął wiedzę o wymogu powzięcia takiego działania lub dnia, w którym zastawca powinien powziąć wiedzę o konieczności podjęcia takiego działania.

 

Zastawca złoży na własny koszt w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty niniejszej umowy wniosek o wpis każdego zastawu rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy oraz dostarczy zastawnikowi, w tym samym terminie, kopię takiego wniosku wraz z dowodem potwierdzającym, że wniosek został prawidłowo złożony we właściwym sądzie.

Zastawnik może dochodzić zaspokojenia z zastawu rejestrowego poprzez przejęcie zbioru rzeczy i praw na własność zgodnie z art. 22 ustawy o zastawie.

 

Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Umowa nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

 

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).

 

Related Articles