Raport bieżący nr 21/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 11.06.2014 r. Spółka otrzymała od podmiotu stowarzyszonego, tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie informację o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 8 lipca 2010 roku.  Strony umowy: A) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000014843, B) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349305 (zwany dalej Kredytobiorcą). 

Aneks do Umowy kredytu zawiera zmiany m.in. w zakresie:  1. obniżenia marży kredytu, 2. wyrażenia zgody na dokonywanie wypłat nadwyżek pieniężnych do udziałowców Kredytobiorcy/ podmiotów Grupy Kredytobiorcy wchodzących w skład portfela KGHM I FIZAN przy zachowaniu zasad określonych w Aneksie. 

O zawarciu umowy  Emitent informował Raportem bieżącym nr 23/2010 z dnia 09.07.2010 r. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie (Dz.U. z 2013.1382 j.t.) ; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).            

Related Articles