Raport bieżący nr 21/2012

Informacja o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad

 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w dniu 26.04.2012 roku odstąpiono od rozpatrzenia punktu 14 porządku obrad dotyczącego powzięcia uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.             

Related Articles