Raport bieżący nr 21/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 maja 2010 roku na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2010 roku.  

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)            

 

Statut Interferie S.A.

Related Articles