Raport bieżący nr 21/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że w dniu 26.05.2009 r. r. podpisał aneksy do umowy z firmą PRO-EST spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, której przedmiotem jest  obsługa klientów w ośrodkach wypoczynkowych Spółki w tym: Chalkozyn w Kołobrzegu, Barbarka w Świnoujściu, Malachit w Świeradowie Zdroju, Cechsztyn w Ustroniu Morskim.  Aneksy zostały podpisane do umowy zawartej 14.10.2007 roku, o czym Spółka informowała Raportem bieżącym numer 38/2007 z dnia 15.10.2007 roku, Raportem bieżącym numer 47/2007 z dnia 31.12.2007 roku, Raportem bieżącym nr 13/2008 z dnia 12.04.2008 roku.   

Podpisane aneksy obejmują okres 2010-2012. Pobyty, na które zawarto aneksy mają charakter pobytów kuracyjnych połączonych z wypoczynkiem. Wartość przychodów z realizacji podpisanych aneksów szacowana jest na około 5 500 000,00 złotych/rocznie.   

Aneksy do umowy nie zawierają zapisów odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.  Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż przychody uzyskane w  wyniku podpisanej umowy stanowią 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.   

Podstawa prawna:  par. 5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)           

Related Articles