Raport bieżący nr 21/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację przekazaną przez Pana Mariana Urbaniaka (Zawiadomienie z dnia 12.06.2008 r.),    w związku z art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.), iż stan posiadania Pana Mariana Urbaniaka przekroczył 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A. w związku z nabyciem akcji Spółki.

Według przekazanego Spółce Zawiadomienia nabycie akcji nastąpiło w  dniu 11 czerwca 2008 roku w drodze umowy kupna – sprzedaży akcji za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.

Przed zmianą Pan Marian Urbaniak posiadał pośrednio i bezpośrednio 704 247 akcji, w tym:
• pośrednio przez spółkę ZUW URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku ul. Św. Katarzyny 78, 59-300 Lubin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział KRS pod numerem  KRS 0000060724 – 415 503 akcji
oraz
•  bezpośrednio 288 744 akcji
co stanowiło łącznie 4,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 704 247 głosów z tych akcji stanowiących 4,84 % udziałów w ogólnej liczbie głosów.

W dniu przekroczenia progu 5 % Pan Marian Urbaniak posiadał ogółem 732 559 akcji, w tym:
• pośrednio – przez Spółkę ZUW URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku – 415 503 akcji
oraz
• bezpośrednio – 317 056 akcji 
co stanowi łącznie 5,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 732 559 głosów z tych akcji stanowiących 5,03% udziałów w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.)

Related Articles