Raport bieżący Nr 20/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. na podstawie przepisów art. 395 § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 401 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2, § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/. 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.   

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Materiały na Walne

Related Articles