Raport bieżący nr 20/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11.06.2013 roku , wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa  kredytu inwestycyjnego z Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, umowę o kredyt, w kwocie 518 408,78 EUR, stanowiącej równowartość w EUR 2 204 274,12 PLN. 

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na refinansowanie do 80 % dodatkowych nakładów inwestycyjnych netto obejmujących poniższe nieruchomości:
a) Hotel Górski Malachit w Świeradowie Zdroju
b) Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy Chalkozyn w Kołobrzegu,
c) Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy Cechsztyn w Ustroniu Morskim.

Zabezpieczeniem prawnym spłaty Kredytu jest:
a) hipoteka umowna łączna do wysokości 777 613,17 EUR na nieruchomościach stanowiących przedmiot inwestycji (tj. w Świeradowie Zdroju i Kołobrzegu),
b) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych,
c) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank,

d) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Spółka zobowiązana jest ponadto:
a) do kontynuowania ubezpieczenia nieruchomości oraz terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych,
b) ustanowienia hipotek na rzecz Banku na w/w nieruchomościach w terminie 180 dni licząc od dnia złożenia we właściwych Sądach wniosków o ustanowienie hipotek,
c) utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących sytuację finansową Spółki. 

Kredyt udzielony jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 04.06.2018 roku.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne ustalone na bazie: stawki EURIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku. Data zawarcia umowy 05.06.2013 r.

Spółka posiada zawartą umowę na kredyt inwestycyjny w wysokości 3 024 078,84 EUR. Spółka o zawarciu umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., informowała Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 13.01.2012 r. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 

Łączna wartość umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. 

Related Articles