Raport bieżący nr 20/2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.           

Zarząd  INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.04. 2012 r. powołało w skład Rady Nadzorczej:

Pana Wojciecha Granowskiego.

Informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.            

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.        

Related Articles