Raport bieżący nr 20/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.09.2011 roku zawarta i podpisana   została umowa na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Aquaparku przy Hotelu Górskim „Malachit” w Świeradowie Zdroju wraz z remontem elewacji oraz budową zbiornika uśredniania ścieków zlokalizowanego w Świeradowie Zdroju przy ulicy Kościuszki 1.  

 Umowa została podpisana ze Spółka: CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach przy ulicy Piotrkowskiej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Kielcach, Wydział X pod numerem 0000369457, NIP 657-10-30-983, REGON 290615410, kapitał zakładowy 2 103 360,00 PLN. 

Przedmiotem umowy jest budowa Aquaparku przy Hotelu Górskim „Malachit” w Świeradowie Zdroju wraz z remontem elewacji oraz budową zbiornika uśredniania ścieków zlokalizowanego w Świeradowie Zdroju przy ulicy Kościuszki 1.

Ramowy harmonogram realizacji inwestycji zakłada zakończenie Inwestycji do 30.06.2012  r.   

W przypadku zwłoki w wykonaniu zadania inwestycyjnego przez CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach, INTERFERIE S.A.  będzie uprawniony do żądania od CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania inwestycyjnego, a ponadto odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 21 dni, wraz z żądaniem zapłaty dodatkowej (niezależnej od kar za zwłokę) kary umownej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia, chyba że opóźnienie wynikło z winy INTERFERIE S.A. .  

 Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach za zrealizowanie wszystkich robót stanowiących zakres zadania inwestycyjnego zgodnie z postanowieniami Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w złotych polskich w wysokości 14 700 000,00 PLN  netto. Powyższe wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Strony jednocześnie ustaliły, iż kwota wynagrodzenia, o której mowa powyżej ulega obniżeniu do kwoty 14 050 000,00 PLN netto w przypadku przyjęcia przez INTERFERIE S.A. zaproponowanych przez CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach zmian  projektu .

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych INTERFERIE S.A.       

 

Podstawa prawna: par. 9 w związku z  par. 5 ust . 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)        

Related Articles