Raport bieżący nr 20/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 12.06.2008 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Real-Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Aneks nr 2 z dnia 30.05.2008 roku  do umowy znaczącej, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 6/2008 z dnia 05.02.2008 roku . oraz Raportem bieżącym nr 7/2008 z dnia 04.03.2008 roku.

 Zgodnie z brzmieniem Aneksu wartość robót realizowanych przez Real – Construct Sp. z o.o.  uległ zmniejszeniu o wartość 15 568,20 złotych netto oraz zmieniono termin zakończenia realizacji prac na dzień 30.05.2008 roku. Wartość końcowa Umowy wynosi 7 097 678,65 złotych netto. 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.  

 Podstawa prawna:  §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Related Articles